Current Location:School > Home > Associate Professor

Fu Ge

   

  

Fu Ge:   Master, Associate Professor

 

Tel:        +86-10-82801590

E-mail:   fuge@pku.edu.cn

Address: Department of Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Beijing 100191, China

 

Education

1985 - 1990  Chemistry, Beijing Medical University, B.S

1990 - 1993  Department of Medicinal Chemistry, Beijing Medical University, M.S

 

Professional Background

Associate Professor, Office of Pharmaceutical Analysis, Department of Chemical Biology, School of Pharmaceutical Sciences, Peking University Health Science Center

 

Teaching

Analytical Chemistry, Pharmaceutical Analysis 

 

Research Interests

Teaching method researchon analytical chemistry and pharmaceutical analysis 

Study on quality standard of new drug discovery and traditional Chinese medicine analysis

Has published several related articles

 

Publications

1. Longlong Si, Kun Meng, Zhenyu Tian, Jiaqi Sun, Huiqiang Li, Ziwei Zhang, Veronica Soloveva, Haiwei Li, Ge Fu, Qing Xia, Sulong Xiao, Lihe Zhang, DeminZhou*. Triterpenoids manipulate a broad range of virus-host fusion via wrapping the HR2 domain prevalent in viral envelopes. Science Advances, 21 November 2018, Sci. Adv. 4, eaau8408 (2018).  DOI: 10.1126/sciadv.aau8408

2. Si L#, Xu H#, Zhou X, Zhang Z, Tian Z,ZhangB, Niu Z, Yao T, Wang Y, Li S, Zhang C, Fu G, Xiao S, Xia Q, Zhang L, Zhou D*. Generation of Influenza A Viruses as live but Replication-incompetent Virus Vaccines. Science, 2016, 354 (6316): 1170-1173.

3. Sulong Xiao, Longlong Si, Zhengyu Tian, Pingxuan Jiao, Zibo Fan, Kun Meng, Xiaoshu Zhou, Han Wang, Renyang Xu, Xu Han, Ge Fu, Yongmin Zhang, Lihe Zhang, Demin Zhou. Pentacyclic triterpenes grafted on CD cores to interfere with influenza virus entry: A dramatic multivalent effect. Biomaterials. 78 (2016): 74-85.    

4. Maorong Yu, Longlong Si, Yufei Wang, Yiming Wu, Fei Yu, Pingxuan Jiao, Yongying Shi, Han Wang, Sulong Xiao, Ge Fu, Ke Tian, Yitao Wang, Zhihong Guo, Xinshan Ye ,Lihe Zhang and Demin Zhou. Discovery of Pentacyclic Triterpenoids as Potential Entry Inhibitors of Influenza Viruses. J. Med. Chem. 2014, 57 (23): 10058-10071.   

5. Li-Xi Liao, Xiao-Min Song, Li-Chao Wang, Hai-Ning Lv, Jin-Feng Chen, Dan Liu, Ge Fu, Ming-Bo Zhao, Yong Jiang, Ke-Wu Zeng, and Peng-Fei Tu.  Highly selective inhibition of IMPDH2 provides the basis of antineuroinflammation therapy. PNAS. July 18, 2017 vol. 114  no. 29.  Doi: 10.1073/pnas.1706778114

6. Qiu-yu Li, Hai-yun Li, Ge Fu, Feng Yu, Yi Wu, and Ming-hui Zhao. Autoantibodies against C-Reactive Protein Influence Complement Activation and Clinical Course in Lupus Nephritis. JASN. J Am Soc Neohrol. 28, 2017.