Current Location:School > Home > Selected Publications

2012

1. Liang Liang , Song-Wen Lin , Wenbing Dai, Jing-Kai Lu, Ting-Yuan Yang, Yu Xiang, Yang Zhang, Runtao Li*, Qiang Zhang*. Novel Cathepsin B-Sensitive Paclitaxel Conjugate: Higher Water Solubility, Better Efficacy and Lower Toxicity. J. Controlled Release, 2012, 160: 618-629.

2. Wenhe Zhong, Shan Liu, Jun Yang, Xiangbao Meng, and Zhongjun Li*. Metal-Free, Organocatalytic Syn Diacetoxylation of Alkenes. Org. Lett., 2012, 14: 3336-3339.

3. Xiaowei Wang, Jianfang Zhang, Yang Huang, Ruiping Wang, Liang Zhang, Kang Qiao, Li Li, Chang Liu, Yabo Ouyang, Weisi Xu, Zhili Zhang, Liangren Zhang, Shibo Jiang, Yimin Shao, Liying Ma, and Junyi Liu. Design, synthesis and biological evaluation of 1-[(2-benzyloxyl/alkoxyl) methyl]-5-halo-6-aryluracils as potent HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with improved drug resistance profile. J. Med. Chem., 2012, 55, 2242-2250.

4. Lihui Wang, Zhiyu Yang, Jianing Fu, Hanwei Yin, Kun Xiong, Qiang Tan, Hongwei Jin,Jing Li, Tianyu Wang, Wanchen Tang, Jin Yin, Gaoxiong Cai, Mi Liu, Sebastian Kehr, Katja Becker, Huihui Zeng*. Ethaselen: a potent mammalian thioredoxin reductase 1 inhibitor and novel organoselenium anticancer agent. Free Radical Biology and Medicine, 2012, 52(5): 898–908.

5. ShaBian, Lin-Wei Du, Yu-Xi Gao, Jian Huang, Bao-Di Gou*, Xiuhong Li, Yi Liu, Tian-Lan Zhang*, Kui Wang. Crystallization in aggregates of calcium phosphate nanocrystals: A logistic model for kinetics of fractal structure development. Cryst. Growth Des. 2012, 12, 3481-3488.

6. Hai-Feng Huang, Fei Guo, Yuan-Zao Cao, Wen Shi, Qing Xia*. Neuroprotection by Manganese Superoxide Dismutase (MnSOD) Mimics: Antioxidant Effect and Oxidative Stress Regulation in Acute Experimental Stroke CNS. Neurosci. Ther. 2012 ,18(10): 811-818

7. Wenhe Zhong, Jun Yang, Xiangbao Meng*, and Zhongjun Li*. Diastereoselective Diacetoxylation of Alkenes Mediated by PhI(OAc)2/BF3-OEt2 System. J. Org. Chem., 2011, 76, 9997-10004.

8. Zhi-Qi Lao, Wen-He Zhong, Qing-Hua Lou, Xiang-Bao Meng*, and Zhong-Jun Li*. KI-Catalyzed Imidation of Unactived sp3 C-H Bonds Adjacent to an Amide Nitrogen Atom. Org. Bio. Chem., 2012, 10: 7869-7871.

9. Qing Wang, Wenhe Zhong, Xiong Wei, Maoheng Ning, Xiangbao Meng*, and Zhongjun Li*. Metal-Free Intramolecular Aminofluorination of Alkenes Mediated by PhI(OPiv)2/Hydrogen Fluoride-Pyridine System. Org. Bio. Chem., 2012, 10:8566-8569.

10. Li Yang and Tao Su, Xiao-Mei Li*, Xuan Wang, Shao-Qing Cai, Li-QiangMeng, Wan-ZhongZou, Hai-Yan Wang. Aristolochic Acid Nephropathy: Variation in Presentation and Prognosis. Nephrol Dial Transpl., 2012, 27: 292-298.

11. Zhili Zhang, Chao Tian, Shouxin Zhou, Wei Wang, Ying Guo, Jie Xia, Zhenming Liu, Biao Wang, Xiaowei Wang, Bernard T. Golding, Roger J. Griff, Yansheng Du, Junyi Liu. Mechanism-based design, synthesis and biological studies of N5-substituted tetrahydrofolate analogues as inhibitors of cobalamin-dependent methionine synthase and potential anticancer agents. Euro. J. Med. Chem.,2012, 58, 228-236.

12. Jin-Xia Li, Li-Juan Fu, Xiao-Gai Yang*, Kui Wang. Integrin-mediated signaling contributesto gadolinium-containing particles-promoted cell survival and G1 to S phase cell cycle transition by enhancing focal adhesion formation. J. Biol Inorg Chem, 2012, 17, 3: 375-385.

13. Tong-Tong Liu, Yan-Jun Liu, Qin Wang, Xiao-Gai Yang*, Kui Wang. Reactive-oxygen-species-mediated Cdc25C degradation results in differential antiproliferative activities of vanadate, tungstate, and molybdate in the PC-3 human prostate cancer cell line. J. Biol Inorg Chem, 2012, 17, 2: 311-320.

14. Shasha Li, Wenhe Zhong, Zhongjun Li*, and Xiangbao Meng*. Unprecedented Synthesis,invitro and in vivo Anti-Cancer Evaluation of Novel Triazolonaphthalimide Derivatives. Eur. J. Med. Chem., 2012, 47: 546-552.

15. Yangbing Li, Zhaojun Yin, Bo Wang, Xiang-Bao Meng, and Zhong-Jun Li*. Synthesis of Orthogonally Protected L-Hexoses from D-Glucose. Tetrahedron, 2012, 68: 6981-6989.

16. Yang Yang, Xiaochao Xue, Xiaofeng Jin, Lijun Wang, Yinlin Sha, Zhongjun Li*. Synthesis of Multivalent N-Acetyl Lactosamine Modified Quantum Dots for the Study of Carbohydrate and Galectin-3 Interactions. Tetrahedron, 2012, 68: 7148-7154.

17. Wen-Jing Chen, Pazilaiti.Yakufu, Xiaomei Ling*, Hui Qi, Jun-Hai Xiao, Ying Wang*, N-terminal extracellular tail of CC chemokine receptor 4 (ML40) immobilized on capillary column to study the interactions between ML40 and its potential ligands. Anal Biochem, 2012, 423:1-6.

18. Jie He, Dongdong Li, Kun Xiong, Yongjie Ge, Hongwei Jin, Guozhou Zhang, Mengshi Hong, Yongliang Tian, Jin Yin, Huihui Zeng*. Inhibition of thioredoxin reductase by a novel series of bis-1,2-benzisoselenazol-3(2H)-ones: Organoselenium compounds for cancer therapy. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2012, 12(20): 3816–3827.

19. Qiao-Yan Li, Ze-Mei Ge, Tie-Ming Cheng, Runtao Li*. An Efficient Three-Component, One-Pot Synthesis of 2-Alkylthio-4-amino-5-cyano-6-aryl(alkyl)pyrimidines in Water. Mol. Divers., 2012, 16: 431-439.

20. Yi Liu, Pengchao Gao, Junfeng Wang, Qi Sun*, Zemei Ge,Runtao Li*. Primary 1,2-Diamine Catalysis (V): Efficient Asymmetric Aldol Reaction of Isatins with Cyclohexanone. Synlett, 2012, 23: 1031-1034.

21. Xu Yan, Shuo Zhou, Yuanqiang Wang, Zemei Ge*, Tieming Cheng, Runtao Li*. Propylene Oxide Assisted One-Pot, Tandem Synthesis of Substituted-1,3,4- oxadiazole-2(3H)-ones in Water. Tetrahedron, 2012, 68: 7978-7983.

22. Jianmei Zhang, Wensi Lin, Xiaona Li, Ning Yu, Xiaomei Ling*, Ge Fu, Runtao Li, Jingrong Cui. Determination of 4-methylpiperaine-1-carbodithioc acid 3-cyano-3,3-diphenylpropyl ester hydrochlo-ride in Rats’ Plasma by Online-SPE-HPLC-DAD: Application to a Pharmacokinetic Study. J Sep Sci, 2012, 35(5-6):712-715.

23. Shouxin Zhou, Chao Tian, Chao Li, Ying Guo, Xiaowei Wang, Junyi Liu and Zhili Zhang. Novel synthesis of 8-deaza-5,6,7,8-tetrahydroaminopterin analogues via an aziridine intermediate. Molecules, 2012, 17, 5604-5614.

24. Gong Li, Xiaowei Wang , Chao Tian, Tongbo Zhang, Zhili Zhang, Junyi Liu. Rapid access to multi-substituted pyrimido[4,5-b][1,4]diazepine-2,4,6-trione and pyrimido[4,5-b][1,4]diazepine-2,4-dione as novel and versatile scaffolds for drug discovery. Tetrahedron Lett.,2012,53, 5193–5196.