More

Selected Publications

2017 Chao Tian, Meng Wang, Zifei Han, Fang Fang, Zhili Zhang, Xiaowei Wang, Junyi Liu. Design, synthesis and biological evaluation……. 2017, 138, 630-643.